Vyberte stránku

Správa a vymáhání pohledávek

PRODEJ s.r.o. - PLÁTCE DPH

Cena 75 000 Kč

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit na email: kristyna.zavadilova@batunalegal.cz

k

Správa pohledávek

Tato služba pomáhá našim klientům efektivně spravovat svou cash flow. Klientům monitorujeme vznik pohledávek po splatnosti, jejich aging, komunikujeme jménem klientů napřímo s dlužníky telefonicky, mailem i písemně, sjednáváme uznání dluhu, splátkové kalendáře, zajišťující instrumenty.

Více informací

S dlužníky jednáme tak, aby byl zachován jejich dobrý obchodní vztah ke klientovi, zároveň však dostatečně asertivně, aby došlo k vymožení pohledávek.  Komunikace s dlužníky probíhá kontinuálně, cíleně  tak, aby došlo k uhrazení pohledávek klientů. Pro klienty vyhodnocujeme a identifikujeme, které pohledávky a dlužníky je již nutno vnímat jako rizikové a doporučujeme případná ukončení smluv, případně přesun pohledávek do fáze externího vymáhání.

Vymáhání pohledávek

Tuto službu využívají naši klienti v situacích, kdy jejich vlastní vymáhání pohledávek se ukázalo být neúspěšným, respektive v situacích, kdy je z objektivních důvodů zřejmé, že dlužník nebude dobrovolně hradit své závazky.  Tato služba zahrnuje jak fázi mimosoudního tak zajištění soudního  vymáhání pohledávek, řešení exekucí, insolvencí a likvidací.

Více informací

V rámci mimosoudní fáze efektivně navoláváme dlužníky, korespondujeme s nimi e-mailem i písemně, dle potřeby realizujeme osobní schůzky. S dlužníky sepisujeme uznání dluhu, sjednáváme splátkové kalendáře připravujeme  zajištění pohledávek. Pro klienty vyhodnocujeme a identifikujeme, které pohledávky a dlužníky je již nutno vnímat jako rizikové a doporučujeme ukončení smluv, případně přesun pohledávek do fáze soudního vymáhání.

Insolvenční, exekuční, katastrální a promlčecí monitoring

Tuto službu využívají naši klienti při vyhodnocování kredibility svých zákazníků, dále pak v situacích, kdy dochází k prodlení s úhradami pohledávek či v rámci transakcí či soudních sporů, kdy je třeba precizně dozorovat bonitu zákazníků, dlužníků či smluvních stran a zabránit vyvádění či zatěžování majetku. Tato služba je rovněž často využívána v rámci ochrany investic či nastavení pozic ve smluvních a mimosmluvních vztazích.

Více informací

Na základě výsledků monitoringu pro klienty připravujeme doporučení a zajišťujeme skrze advokátní kancelář Adam Batuna Legal, například podání předběžných opatření, návrhů na vydání zajišťovacích příkazů, zápisů poznámek spornosti či dovolání se neúčinnosti právních úkonů.

V rámci mimosoudní fáze efektivně navoláváme dlužníky, korespondujeme s nimi e-mailem i písemně, dle potřeby realizujeme osobní schůzky. S dlužníky sepisujeme uznání dluhu, sjednáváme splátkové kalendáře připravujeme  zajištění pohledávek. Pro klienty vyhodnocujeme a identifikujeme, které pohledávky a dlužníky je již nutno vnímat jako rizikové a doporučujeme ukončení smluv, případně přesun pohledávek do fáze soudního vymáhání.

Spolupráce s AK

V rámci soudního vymáhání spolupracujeme s advokátní kanceláří Adam Batuna Legal, která spadá mezi profesionály v oblasti soudního řešení pohledávek.

Dlužníci v rychlém sledu obdrží od Adam Batuna Legal předžalobní upomínky, které často vedou k zaplacení pohledávek či jinému smluvnímu zajištění ještě před zahájením řízení u soudu.

Pokud k úhradám či jiným dohodám s dlužníky ani na základě předžalobní upomínky nedojde, jsou s dlužníky nekompromisně zahájena soudní řízení, posléze pak řízení exekuční.

V rámci exekucí využíváme služeb předních českých exekutorů.

Napište nám